موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی)

خدمات حسابرسی و مشاوره

حسابرسی و اطمینان بخشی

۱- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آن ها .

۲- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها .

۳- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی خاص و حسابرسی شرکت های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی .

۴- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی .

۵- حسابرسی شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی ثبت شده در ایران

۶-حسابرسی موسسات و نهاد ها عمومی غیر دولتی و شرکت ها و سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آن ها

۷- حسابرسی دفاتر قانونی اشخاص حقوقی و حقیقی جهت تعیین مبالغ مشمول حق بیمه

۸- حسابرسی ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مالیات های غیر مستقیم ، مابه التفاوت های قیمت کالا و خدمات ، حقوق و عوارض دولت و سایر موارد .

۹- گزارشگری بر مبنای استاندارهای بین المللی گزارشگری(IFRS)

۱۰- حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی .

۱۱- ارزیابی سهام و سهم الشرکه

۱۲- داوری مالی

۱۳- خدمات رسیدگی به تقلب و موارد اختلاف

۱۴- حسابرسی دادگاهی

مشاوره و خدمات به

۱-خدمات مالی و اصلاح حساب ، خدمات حسابداری و تنطیم صورتهای مالی و تلفیقی و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز اشخاص حقوقی

۲- ارائه خدمات و مشاوره مالیاتی به اشخاص حقوقی و حقیقی در چهارچوب مقررات قانونی .

۳- مشاوره مدیریت مالی در مورد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، بررسی ساختار مالی ، ارائه راهکارها و روشهای تامین مالی ، ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

۴- مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری و نظارت بر اجرای سیتم های یاد شده .

۵- خدمات تخصصی ، حرفه ای و مشاوره ای مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی در جهارچوب قانون و مقررات تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .

۶- خدمات کارشناسی رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی جهت دعاوی اشخاص حقوقی و حقیقی